monzón 2

O gran esito que tenió A lueca fizo que Chuana Coscujuela Pardina continase con as suyas memorias nobelatas en iste libro que presentamos. En a porteta a mesma autora diz: A causa d’aber escribiu o libro A lueca, u a istoria d’una mozeta d’o Semontano, toz os que l’han leiu no me paran pa que contine escribindo, dende que s’acaba A lueca enta debán.

Calió asperar diez años ta que se podese imprentar con un tetulo que bien feba beyer a suya relazión con a primera obra, Continazión (1922-1983).Chuana ya ha cumplito 12 añadas, e s’achunta en Barzelona con os tres chirmans grans, bien luego tamién i acudirán a mai e ro caganiedos Ancheler. Os primeros tiempos en a ziudá, o suyo casorio con Chuan, un catalán diseñador de chardins, a naxedura d’a suya filla…e o esclatiu d’a Guerra Zebil. Astí remata a suya curta felizidá e prenzipia atra etapa de fambre e penamen, en Viladrau, con a suya familia, etapa que rematará una decada dimpués cuan Chuan torne a treballar e puedan beyer buelta buena. O matrimonio tendrá atra filla, e as suyas condizions economicas ya les ban a premitir bels conzietos, como biachear ta Cuba (igual como o suyo pai en a Guerra de Cuba).

varios

O escenario ya no ye o Semontano pero sí a luenga e as trazas de narrar, senzillas, que plegan ta ro más fundo d’a memoria, d’ixos ricuerdos e istorias que muitas familias semontanesas en tenemos. Ye un testimonio d’a emigrazión aragonesa en Barzelona, e d’a suya luita zaga d’una bida millor. Asinas describe l’autora a suya primera impresión de Barzelona:

…bieba o largas que yeran as calles, os casalizios tan altos, tantas tiendas y luzes, os escaparetes plenos de cosetas tan majas y desconozidas pa yo, que ni sabeba pa qué yeran. ¡Qué rutilante y cómo m’encandilaba! Yera todo tan nuebo pa yo y me clamaba tanto l’atenzión, que me quedaba embabiecada ratos y ratos debán de tantas cosas nunca vistas. Tamién bier tanta chen por as calles y tan mudada. Ixo que no se conozese si yera día d’azienda u de fiesta no m’entraba en o tozuelo.

No eba bisto nunca o mar y m’enteré que yera más gran qu’a tierra, anque no me lo creyé.

Estaba encandilada, porque toz os día paizeba fiesta. Amás de que as chens iban mudadas, tampoco conozebas que treballasen. Saliban d’a faina a ras siete y as calles s’emplenaban de pasiantes. As sillas d’a Rambla, terrazas y bancos estaban ocupaus por aquellos qu’eban cumpliu con a tarea.

[…] Otra d’as cosas que tamién m’empresionó fue sentir y bier os aroplanos bolar por enzima d’a ziudá. Pa yo, yera una cosa de l’otro mundo. Asta que disaparizeban de bista miraba t’arriba con a boca abierta sin clucar güello. Pero no yera yo sola que feba o figón. A os catalans, les beniba de nuebo, por enzima de Barzelona no feba masiau que pasaban. (Coscujuela: 1992, 10-11)

NAVIDAD GOB ARAGON mitad

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here