Paniquesa

E como beyeremos en a zoonimia, en que a paniquesa s’amortó como animal domestico dexó d’estar tamién a siñorita (‘dona’, ‘doncelleta’, ‘donicela’, ‘doñina’, ’galana’), a coqueta, a enchugardita e l’aguda (‘xira’, ‘listiña’), a dama pincha (‘endereder/andererder’), l’animal polito e aimable (‘bonuca’, ‘donocilla’, ‘dononcilla’, ‘donosilla’, ‘mona’, ‘monuca’, ‘preciosiña’, ‘xeitosiña’), o ser quiesto e de confitanza d’a casa u a comai (‘comadreja’, ‘comadrona’, ‘ruliña’), l’animal alimentato e cudiato con requesitos (‘paniquesa’>pan e queso, ‘panlet’>pan e lei) e pilló mala fama (‘feiticera’, ‘rata’) e tenió d’esgarrapar asabelo ta trobar minchuza (‘mincharra’), talmén en os faberals (‘fagea’) u alfonsando doliqueras (¿’fóuea’: ‘fouina’?) e amagando-se-ne de contino (‘campisuela’, ‘campizuca’, ‘campizuela’, ‘montisuela’), como ros demás d’animals montesinos, d’atros depredadors e mesmo de l’ombre, o ser que tantos bizios l’eba dato e que agora la destronaba (e malfiaba d’ella, lo beyemos en as esprisions “de menos fiar que una paniquesa” e “seguro como una paniquesa”: ‘poco prebable’) ta meter como rei d’a casa á o gato, que plegaba en o sieglo III d’Echipto.

En un bestiario meyebal se i leye: “La claman mustela como si estase un zorz larguet, pos os griegos usan theon ta dizir largo. Cuan bibe en casa se muebe d’un puesto ta atro con sotil estuzia, dimpués d’aber librato, e siempre escansa de nueis en un cado diferén. Enriste á ras sierpes e á os zorzes. En esisten de dos clases: unas que biben lexos, en a selba –os griegos claman á istas Ictides–, e atrás que dondian por as casas. Beluns dizen que conziben por a orella e paren por a boca; en tanto que atros declaran que conziben por a boca e libran por a orella. Se diz que as paniquesas son tan entenditas en merezina que, si por un casual as suyas crías mueren, pueden resuzitar-las, si consiguen plegar á tiempo. Istas creaturas representan á no pocos de busatros, que azeutaz de buen implaz por l’udito a simién d’a parola de Dios, pero que, estorbatos por l’aimor d’as cosas terrenas, la relegaz ta un puesto poco acordis, e disimulaz o que sentiz”. 

gobierno de aragón

En os bestiarios basatos en o fisiolochico lugo s’escomenzarán á i calar moralexas cristianas, como emos puesto ya leyer en o relato anterior u imos á beyer en o siguién: “A paniquesa ye un animal chicote (e muito intelichén), que tien una estraordinaria propiedá: conzibe por a orella e pare por a boca; libra fillos muertos, e se diz que conoxe una yerba que los fa resuzitar. Ista mustela representa á os buenos pedricadors, que pedrican a parola d’os Ebanchelios, d’as Epistolas e d’as profezías á os uditos d’os ombres d’o mundo…”. 

A paniquesa tamién s’identifica con a Birchen María: “Díos fabla á trabés de l’ánchel, e a Birchen queda enzapata por l’udito” (San Agostín, s. IV). “Salbe, Birchen mai de Cristo, que conzibiés por l’udito (Santo Tomás Becket, s. XII). Más percute y enarca encara ra representazión iconografica que trobamos en o teitamen mudexar de Santa María de Meyabilla (Tergüel): en uno d’os cans que sustentan o tirán do amanixe a epigrafía latina de l’Abe María (Ave Maria, gratia plena Dominus tecum bened(icta)…), ye representata una paniquesa (a Birchen María) librando por a boca á un lion (Chesucristo). 

En Cantabria encara güei dizen que as bruxes pueden tomar a forma d’una rámila u rézmila (Mustela), e que si las prebocas de día, de nueis dentran por a zarralla d’a puerta e te matan en o leito desangrando-te. Ta pribar isto, as mullers tienen de pinchar os pantalons d’un ombre en os pies d’o mesmo. Tamién, seguntes o filologo inglés Brian Mott, en a bal de Chistau cuan se beyeba una paniquesa se i deziba: “María la esperrecada salta la mala cara”.

O istoriador e cheografo Ramón Sordo Sotres, cuan fabla d’os mitos d’Asturias, cuenta que astí a creyenzia mitolochica se i mantién cuasi igual como en o relato de L’asno d’oro: as bruxas pueden fer-sen en moscas de nueis e dentrar en as casas por a zarralla; pero tamién pueden combertir-sen en mustadiel.las u llirias, e una bez en drento, se chupan a sangre d’os durmiens. E mesmo s’afirma que tienen un bereno mortal. Ta pribar isto, como fan en Cantabria, ras mullers deben pinchar os pantalons d’un ombre en os pies d’a cama. E si lis fas burla, allora dentran por a zarralla d’a puerta e t’esgarranchan a ropa á piazos.

Por bellas rechions balcanicas esiste una espezie de chamans d’os que s’asegura que pueden biachar difuera d’o suyo cuerpo salindo por a boca en forma de paniquesa, e se i cuenta tamién que á o basilisco solo li se puede matar que con o canto d’un gallo u con una paniquesa, que ye o suyo pior enemigo.

A filologa Berta Vidal de Battini (1900-1984) adedica un alpartato d’a suya tesis dotoral sobre El habla de San Luis ta fablar d’as paniquesas, y en el cuenta que en bel tiempo istos mustelidos estioron politos, de cara bonica, graziosa e perfeuta, pero que as suyas almas yeran insaziables y engruziosas. Furtaban toda mena de tresoros en fiestas, belorios u en cualsiquier atra chunta e lugo los se lebaban amagatos debaxo as ropas en un linzuelo. Estió por isto por o que o Siñor las castigó, combertindo-las en un animal contrafeito, pudorenco, cubierto de pelo pardo royizo, con una fiera bolsa en a tripa (igual como a que feban serbir antis más ta enforicar o que apercazaban d’os espisguardatos) e las condenó ta cutio á bibir encadatas.

(Continará en o siguién lumero)

Biolochía, mitos e tacsonomía zoonimica peninsular ta ra Mustela nivalis, y etimolochía d’o termino aragonés PANIQUESA (I)

Biolochía, mitos e tacsonomía zoonimica peninsular ta ra Mustela nivalis, y etimolochía d’o termino aragonés PANIQUESA (II)

Paniquesa

SUSCRIPCION
Sal de Ronda
GOB ARAGON surge
la candelera

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here