Portada del disco de Chuse Noguero.Aquí so Chusé, en Mundot, a tuya cuna, a tuya fuesa. No baxaré a biyer como t’apedecan, a biyer como te trancan os uellos per zaguera begata.

M’estimo más de puyar-me-ne t’o cobalto d’o lugar, aquí posato en iste puyatón tiengo as ideyas más plateras e l’ambiesta patalera.

SUSCRIPCION

A la fin beigo que no yeran basemias tuyas, tenebas razón, tota ra razón, o Biello Sobrarbe ye inchusto con os febles. En ista bal no pas s’entrebiye esdebenidero. Parexe una fueba encletata, esclaba entre mons chigáns que no la dixan sisquiera alentar.

Pedregals d’arenisca grisa, farinosa, calién cuan o sol la sostoba. Allagas, tot son allagas, bueno, tot no, carrasquizos, chinepros ixutos, bombolons… No beigo cosa de luz, encara que iste zaguer maitino de chunio se presuposa solanero.

…15 de otubre de 2010, nierbudo, ¡profés si en yera de nierbudo! Cuasi yera ra ora de prenzipiar. Me desbirgaba, a primera clase d’aragonés como mayestro, birchen pero refollato. Aguardaba a os escolanos, una cuartalata antis d’a ora zero, al inte, trucan a ra puarta:

– Buena nuei, so Chusé Noguero, o tuyo escolano.

¡No’n flores!, os uellos me se feban cruzetas, perplexo de tot. Asinas que te biyé, cuasi me’n torno tartameco. ¡Si en yeras de pincho Sr. Chusé! Bien farchato que’n ibas, o gambeto, a corbata, o calzero lustrato os deban-uellos más t’abaxo d’o naso e a tufa zanzera. Yo cara ta tu, con as bentidos añatas raditas, a zerra fura e a chambreta d’o Ché escolorata de milenta borinas, de milenta suenios. Al inte, pretas a charrar , ¡collons ixe lolo como ragonaba l’aragonés! Ascape guipé que tenebas “o estrel”, portabas ixa estrela que no más alzan bels anchelons.

A tuya bita la me contés que me se yo de begatas, per ixo m’atribo a fer ista memorieta. A tuya nineza, Mundot, l’aragonés de Biello Sobrarbe, a chubentú a Balbastro e os aimors que teniés que dexar en l’Alto Aragón. A tuya fuyita enta Catalueña an aprendiés á aimar a tuya luenga de cuna, os tuyos “bolos” mosicals, tenebas fusta de cantautor, le cantabas a ra luita obrera, al faszismo, a ras tuyas radizes, a ra tuya nueba patria catalana, a l’aimor e prou que sí que le cantabas a l’aragonés.

Que buenos ratez chunto a tu. Con más de ueitanta añatas que te conoxié, y encara prexinando reboluzions, l’esmo pleno de suenios e a riseta zanzera e libertaria, amuestrando que nunca no pas reblés debán d’a bita…

Siente Chusé, ¿no ascuitas?, se siente a boz d’una ninona abaxo en l’aldeya, be de estar a tuya nieteta. Suposo que abrá rematato ro entierro, ya yes baxo tierra, ¡rai! No te’n faigas, o tuyo esprito lugo debantará o bolito, esnabesando tierras de buxo dica plegar a ra mar. Buela alto e firme, que per astí seigan sentitas as tuyas cantas, ta que no digan que “o mosico de Mundot” nunca no dexó de cantar.
Requiescant in pace Chusé

1 Comentario

  1. Muy emotivo, me ha traído gratos recuerdos de Chuse. 
    Chuse, para mi ha sido una de las fuentes de las que he bebido el amor por el Sobrarbe, el Somontano y todo Aragon.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here